Venue

Grand Hyatt Hotel Dubai 
Sheikh Rashid Road, Dubai, United Arab Emirates